Odborný/vrchní referent - specialista evidence a dávek PvN (Hranice)

Úřad práce České republiky nabízí v Hranicích volnou pracovní pozici "Odborný/vrchní referent - specialista evidence a dávek PvN". Nástupní mzda je 21 710 – 31 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Odborný/vrchní referent - specialista evidence a dávek PvN
Obor(y):
Finance
Obec:
Hranice
Mzda:
21 710 – 31 820 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Hranice
Purgešova 1399
75301

Další informace o volném místu

Hlavní popis činnosti:
Provádění prvotní registrace uchazečů či zájemců o zaměstnání a základní poučení o jejich právech a povinnostech. Spolupráce s uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání na vyplnění žádosti o zprostředkování zaměstnání a žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Vyřizování věcí ve správním řízení, včetně dílčích částí správního řízení podle běžných postupů (např. opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí, jejich ověřování a došetřování, kontrola a oprava zřejmých nesprávností v rozhodnutí, vyjádření, osvědčení nebo sdělení, sepisování protokolu o ústním jednání a ústním podání, jakož i o jiných úkonech ve styku s účastníky správního řízení, vyřizování stížností a oprav). Posuzování podkladů pro správní řízení a provádění důkazů potřebných ke zjištění stavu věci. Vykonávání činností vyžadujících individuální přístup k jednotlivým případům, popřípadě rozhodování při volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku s uchazeči o zaměstnání. Zabezpečování poradenské a informační činnosti pro zájemce a uchazeče o zaměstnání zejména o možnostech zařazení a vedení v evidenci uchazečů a zájemců o zaměstnání a o podmínkách nároku na podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci a kompenzace. Zajišťování veškeré administrativní činnosti při posuzování nároků na přiznání podpor v nezaměstnanosti a podpor při rekvalifikaci, vč. vedení správních řízení ve věcech nároků na podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci, kompenzaci nebo zastavení poskytování podpory v nezaměstnanosti, vrácení podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. Příprava podkladů pro exekuční srážky a jejich odesílání na věcně příslušný útvar (oddělení pohledávek a exekucí). Zadávání, doplňování a aktualizace údajů o zájemcích a uchazečích o zaměstnání a další relevantní údaje v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
je státním občanem České republiky, dosáhl věku 18 let, je plně svéprávný, je bezúhonný, dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo: tj. minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, má potřebnou zdravotní způsobilost.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 29. května 2023, tj. v této lhůtě
- doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského 988/4, 779 00 Olomouc, nebo
- podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, nebo
- podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna.ol@uradprace.cz, nebo
- podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky služebního úřadu a2azprx.

K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis.
Bližší informace a formulář žádosti je dostupný na www.uradprace.cz/web/cz/kariera-na-up-cr

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny